กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข้อมูลความรู้

ข้อมูลความรู้

คณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (International Search And Rescue Advisory Group - INSARAG)

ความหมาย ความเป็นมา มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง http://fb.com/thaiusar