กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2563

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563