กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2564

จำนวนเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)

จำนวนเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)