กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2564

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564