กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ผลการดำเนินงาน

KA32

กลุ่ม

รายงานการปฏิบัติภารกิจของอากาศยาน KA32 (วันที่ 27 มีนาคม 2566)

วันที่ 27 มีนาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการสนับสนุนควบคุมไฟป่า พิกัดเป้าหมาย 470510258 ประเภทพื้นที่ในพื้นที่ภูเขาสูง เข้าถึงได้ยาก เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ตำบลหนองแหยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแหล่งน้ำ 470511936 ชื่อแหล่งน้ำเขื่อนแม่กวง ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ เวลา 13.00 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 9 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ ในการดับไฟป่า จำนวน 27,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 14.20 น. ใช้เวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 25 นาที โดยใช้อากาศยาน KA32-01
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1887 ครั้ง