กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ผลการดำเนินงาน

KA32

กลุ่ม

รายงานการปฏิบัติภารกิจของอากาศยาน KA32 (วันที่ 29 มีนาคม 2566)

วันที่ 29 มีนาคม2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบกภายใต้ ศูนย์บัญชาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจ ของอากาศยาน KA32 ทำการ สนับสนุนควบคุมไฟป่า พิกัดเป้าหมาย 47o510258 ประเภทพื้นที่ ในพื้นที่ภูเขาสูง เข้าถึงได้ยาก เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแหล่งน้ำ 47QNB0007700746 ชื่อแหล่งน้ำ เขื่อนแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ เวลา 14.00 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 6 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ ในการดับไฟป่า จำนวน 18,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 15.30 น. ใช้เวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1891 ครั้ง