กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ผลการดำเนินงาน

KA32

กลุ่ม

รายงานการปฏิบัติภารกิจของอากาศยาน KA32 (วันที่ 3 เมษายน 2566)

วันที่ 3 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการสนับสนุนควนคุมไฟป่าพิกัดเป้าหมาย47Q5122.522.119028 ประเภทพื้นที่ ในพื้นที่ภูเขาสูง เข้าถึงได้ยาก เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อแหล่งน้ำเขื่อนแม่งัด ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ เวลา 11.30 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 14 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ ในการดับไฟป่า จำนวน 42,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 13.30 น. ใช้เวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง โดยใช้อากาศยาน KA32-01
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11313 ครั้ง