กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ผลการดำเนินงาน

KA32

กลุ่ม

หลักสูตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยาน (Air Rescue) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1

ผลการดำเนินการฝึกอบรมโครงการผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 หลักสูตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยาน (Air Rescue) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรม อปพร. ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ปภ. มีจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยานเพียงพอต่อจำนวนอากาศยานและภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหลักนิรภัยการบิน และให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่บนอากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11312 ครั้ง