กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

การฝึกอบรม/สัมมนา

กลุ่ม
โครงการผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ 32
1. คุณสมบัติของผู้สมัครฝึกอบรมโครงการฯ<br /> 1.1 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ <br />ชุด ERT ชุด USAR หรือผู้ที่มีความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัย และเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม<br /> 1.2 มีอายุระหว่าง 20 – 55 ปี โดยนับถึงวันที่ทดสอบสมรรถนะด้านร่างกาย<br />1.3 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ<br /> 1.4 ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี<br /> 1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี<br /> 1.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ เป็นคนไร้ความสามารถ<br />คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. (ให้ยึดถือผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลภาครัฐเท่านั้น) และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร<br /> 1.7 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุสาธารณภัยได้ทันที<br />2.1 ส่งใบสมัครพร้อมผลการตรวจร่างกายมาที่ส่วนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองส่งเสริมการ<br /> ป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ 3/12 ถนน อู่ทองนอก เขตดุสิต <br /> กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 <br /> 2.2 รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว <br /> จำนวน 1 รูป<br /> 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br />จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25294 ครั้ง