กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

การฝึกอบรม/สัมมนา

กลุ่ม
ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร.จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 34715 ครั้ง