กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการภัยช้างป่า

กลุ่ม
การขับเคลื่อนโครงการภัยช้างป่า
การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคยและช้าง
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3962 ครั้ง