กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

คำสั่งเกี่ยวกับภัยช้างป่า

กลุ่ม
คส.สนร.ที่270_2565_แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง
1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์แลจัดการช้างจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3963 ครั้ง