กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

การคัดเลือกอาสาสมัคร อปพร. ดีเด่น ปี 2566

กลุ่ม
การคัดเลือกอาสาสมัคร อปพร. ดีเด่น ปี 2566จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3960 ครั้ง