กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการภัยช้างป่า

กลุ่ม
การสำรวจข้อมูลความจำเป็น การเฝ้าระวัง เตือนภันช้างป่าจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3959 ครั้ง