กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
โครงการและผลการดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนเมษายน 2654
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
จำนวนเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนมกราคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
ข้อมูลความรู้
ความหมาย ความเป็นมา มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง http://fb.com/thaiusar
ปฏิทินกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา