กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์/หลักสูตร
เชิญชวนบุคลากรในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 หลักสูตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยาน (Air Rescue) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 **ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**
กฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "สดุดีป้องกันภัย"
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการฝึกอบรมโครงการผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 หลักสูตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยาน (Air Rescue) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรม อปพร. ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ปภ. มีจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยานเพียงพอต่อจำนวนอากาศยานและภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหลักนิรภัยการบิน และให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่บนอากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
วันที่ 3 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการสนับสนุนควนคุมไฟป่าพิกัดเป้าหมาย47Q5122.522.119028 ประเภทพื้นที่ ในพื้นที่ภูเขาสูง เข้าถึงได้ยาก เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อแหล่งน้ำเขื่อนแม่งัด ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ เวลา 11.30 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 14 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ ในการดับไฟป่า จำนวน 42,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 13.30 น. ใช้เวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง โดยใช้อากาศยาน KA32-01
วันที่ 2 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจ ของอากาศยาน KA32 ทำการสนับสนุนควบคุมไฟป่าพิกัดเป้าหมาย 31NAA6602100000 ประเภทพื้นที่ ในพื้นที่ภูเขาสูง เข้าถึงได้ยาก เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแหล่งน้ำ OWJ +CH8 ชื่อแหล่งน้ำปางยาง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ เวลา 13.30 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 8 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ ในการดับไฟป่า จำนวน 24,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 15.30 ใช้เวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง โดยใช้อากาศยาน KA32-01
ปฏิทินกิจกรรม
8/6/2566
แผนปฏิบัติงาน สส. ประจำปี 2566
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 93606 ครั้ง