กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
หนังสือสั่งการ
1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์แลจัดการช้าง
การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคยและช้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์/หลักสูตร
เชิญชวนบุคลากรในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 หลักสูตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยาน (Air Rescue) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 **ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**
กฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "สดุดีป้องกันภัย"
ผลการดำเนินงาน
วันที่ 29 มีนาคม2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบกภายใต้ ศูนย์บัญชาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจ ของอากาศยาน KA32 ทำการ สนับสนุนควบคุมไฟป่า พิกัดเป้าหมาย 47o510258 ประเภทพื้นที่ ในพื้นที่ภูเขาสูง เข้าถึงได้ยาก เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแหล่งน้ำ 47QNB0007700746 ชื่อแหล่งน้ำ เขื่อนแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ เวลา 14.00 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 6 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ ในการดับไฟป่า จำนวน 18,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 15.30 น. ใช้เวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที
วันที่ 28 มีนาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการเตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราว กองพลทหารราบที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจ แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ทำการ เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอทำการขึ้นบิน ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 มีนาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการสนับสนุนควบคุมไฟป่า พิกัดเป้าหมาย 470510258 ประเภทพื้นที่ในพื้นที่ภูเขาสูง เข้าถึงได้ยาก เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ตำบลหนองแหยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแหล่งน้ำ 470511936 ชื่อแหล่งน้ำเขื่อนแม่กวง ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ เวลา 13.00 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 9 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ ในการดับไฟป่า จำนวน 27,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 14.20 น. ใช้เวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 25 นาที โดยใช้อากาศยาน KA32-01
ปฏิทินกิจกรรม
17/3/2566
แผนปฏิบัติงาน สส. ประจำปี 2566
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 85550 ครั้ง