กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข้อมูลความรู้

ข้อมูลความรู้

4/10/2562
ความหมาย ความเป็นมา มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง http://fb.com/thaiusar