กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

หนังสือสั่งการ

ประจำปี 2562

กลุ่ม
การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด :
การมอบหมายให้ อปพร. ร่วมปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
การคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั้น ประชาชนจิตอาสา


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 43461 ครั้ง