กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ส่วนกิจการอาสาสมัคร

                 
        นายชลัส   จิรมติ
ส่วนกิจการอาสาสมัคร 
         
                 
        นางรัตนา  ศิริพานิช
กลุ่มงานทีมกู้ภัยและปฏิบัตืการพิเศษ
         
   
นายเจริญ  รัตนบรรณสกุล       
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
 นายสมปอง  สังข์ทอง         
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 
 นางสาวปัทมา  แสงสะอาด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
 นายเชาวลิต  อะหมัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
 นางสาวพนิดา  พูพิพิธ   
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
 นางสาวมนพะงา  เล็กขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
       
         

นายเกรียงศักดิ์   ชาภักดี 
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
     นายเลอพงศ์  สวนสังข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 
 นายธนกิตติ์  ชาลี      
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
 นายปิยะมนัส  มณีแสง
 พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
       
               
       นางสาวฐิติกานต์  หนูปลอด  
พนักงานนโยบายและแผนงาน

 
นายขจรยศ  เศษโถ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3661 ครั้ง