กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ที่อยู่ ศูนย์ฝึกอบรม อปพร. ชัยนาทศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดชัยนาท 
อยู่ที 590 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงชนบท ชน. 5022
ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท 17000

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 431 ครั้ง