กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ศูนย์ฝึกอบรม อปพร . ชัยนาท

ผลการดำเนินงาน

กลุ่ม
8/2/2566
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรม อปพร. จังหวัดชัยนาท มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 52 คน จากจังหวัดตาก น่าน พะเยา นครราชสีมา และศรีสะเกษ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1497 ครั้ง