กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ERT

หนังสือสั่งการ

กลุ่ม
27/2/2566
เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานของชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับการสำรวจสถานภาพอัตรากำลังปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นผลดำเนินงานในภาพรวมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดทำผลงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน จึงขอความร่วมมือให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ส่งทางไปรษณีย์หรือออนไลน์ทุกวันที่ 5 ของเดือน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ วังคะฮาด หมายเลขโทรศัพท์ 08 9806 8872 เป็นผู้ประสานงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3798 ครั้ง