กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

อากาศยานปีกหมุน ฮ.ปภ. 32

ผลการดำเนินงาน

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
11/5/2566
วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการเตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราว กองพลทหารราบที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ KA32-01 และ KA32-0๒ เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ กองพลทหาร ราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10/5/2566
วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบกภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการเตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราว กองพลทหารรานที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ KA32-01 และ KA32-02 เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ กองพลทหาร ราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10/5/2566
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการ เตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราว กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่รริน จังหวัดเชียงใหม่ และ ณ ลานจอดฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ KA32-01 เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ KA32-02 เดินทางกบที่ตั้งเพื่อรอรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10/5/2566
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมาย ภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการสนับสนุนควบคุมไฟป่า พิกัดเป้าหมาย 47QMB9077043762 ประเภทพื้นที่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ 11.00 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 8 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ 24,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ 13.15 น. ใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 15 นาที โดยใช้อากาศยาน KA32-01 กำลังพล ทบ. จำนวน 6 นาย ปภ. จำนวน 5 นาย ชั่วโมงบินของอากาศยาน (Fight Time) ที่ใช้ในภารกิจนี้ จำนวน 2 ชั่วโมง 15 นาที
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 437 ครั้ง