กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

มูลนิธิ/องค์การสาธารณกุศล

สรุปจำนวนมูลนิธิทั้งประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 62

กลุ่ม
1/5/2566
สรุปจำนวนมูลนิธิทั้งประเทศ ข้อมูล ณ 3 ก.ย. 62
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 732 ครั้ง