กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ผลการดำเนินงาน

KA32

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
3/10/2566
ผลการดำเนินการฝึกอบรมโครงการผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 หลักสูตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยาน (Air Rescue) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 11 - 25 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรม อปพร. ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ปภ. มีจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยานเพียงพอต่อจำนวนอากาศยานและภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหลักนิรภัยการบิน และให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่บนอากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
8/8/2566
ผลการดำเนินการฝึกอบรมโครงการผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 หลักสูตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยาน (Air Rescue) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรม อปพร. ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ปภ. มีจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยานเพียงพอต่อจำนวนอากาศยานและภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหลักนิรภัยการบิน และให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่บนอากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
11/5/2566
วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการเตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราว กองพลทหารราบที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ KA32-01 และ KA32-0๒ เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ กองพลทหาร ราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10/5/2566
วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบกภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการเตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราว กองพลทหารรานที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ KA32-01 และ KA32-02 เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ กองพลทหาร ราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11316 ครั้ง