กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ผลการดำเนินงาน

KA32

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
10/5/2566
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการ เตรียมอุปกรณ์กู้ภัย..และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอุดอากาศยานชั่วคราว..กองพลทหารราบที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ณ ลานจอดฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ KA32-01 เตรียมความพร้อมเพื่อรถรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ กองพลทหารราบที่ อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ และ KA32-02 เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ ลานจอดฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
10/5/2566
วันที่ 30 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการ เตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราว กองพลทหารราบที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ณ ลานจอดฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ KA32-01 เตรียมความพร้อมเพื่อรถรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ กองพลทหารราบที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ KA32-02 เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ ลานจอดฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
10/5/2566
วันที่ 29 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมาย ภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการสนับสนุนควบคุมไฟป่า พิกัดเป้าหมาย 47QMB9077043762 ประเภทพื้นที่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ 11.00 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 6 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ 18,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ 13.00 น. ใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง โดยใช้อากาศยาน KA32-01 กำลังพล ทบ. จำนวน 6 นาย ปภ. จำนวน 5 นาย ชั่วโมงบินของอากาศยาน (Fight Time) ที่ใช้ในภารกิจนี้ จำนวน 2 ชั่วโมง
2/5/2566
วันที่ 28 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมาย ภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการสนับสนุนควบคุมไฟป่า พิกัดเป้าหมาย 47QMB9077043762 ประเภทพื้นที่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ 13.30 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 6 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ 18,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ 15.30 น. ใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้น ชั่วโมง 2 โดยใช้อากาศยาน KA32-01 ผลการปฏิบัติ : สามารถทำการควบคุมไฟป่าบริเวณพื้นที่เป้าหมายได้ เป็นที่เรียบร้อย อากาศยาน KA32-02 เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ ลานจอดฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1884 ครั้ง