กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ผลการดำเนินงาน

KA32

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
2/5/2566
วันที่ 27 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการ เตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราว กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ และ ณ ลานจอดฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ KA32-01 ทำการซ่อมบำรุง และขึ้นบินทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ KA32-02 เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ ลานจอดฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1/5/2566
วันที่ 26 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการ เตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอุดอากาศยานชั่วคราว กองพลทหารราบที่ อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ และ ณ ลานจอดฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ KA32-01 ทำการซ่อมบำรุง และขึ้นบินทดสอบ.เพื่อเตรียมความพร้อมรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอ แม่ริมจังหวัด เชียงใหม่ และ KA32-02 เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอการใช้อากาศยาน ณ ลานจอดฝูงเนิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1/5/2566
วันที่ 25 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการเตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราว กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ทำการเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอทำการขึ้นเนิน ณ กองพลทหารราบที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอากาศยาน KA32:01
1/5/2566
วันที่ 24 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์ บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจ ของอากาศยาน KA32 ทำการสนับสนุนควบคุมไฟป่า พิกัดเป้าหมาย 47Q NA3305159887 ประเภทพื้นที่ ในพื้นที่ภูเขาสูง เข้าถึงได้ยาก เขตป่าสงวนและปาอนุรักษ์ ตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดเหล่งน้ำ 47Q3422956600 ชื่อแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน เริ่มปฏิบัติภารกิจ เวลา 14.00 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 1 ครั้ง รวมปริมาณที่ใช้ในการดับไฟป่า จำนวน 3,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 15.30 ใช้เวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 15 นาที โดยใช้อากาศยาน KA32-01
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1886 ครั้ง