กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2565

กลุ่ม
ผลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี งบประมาณ 2564 ระดับประเทศ
ดาวน์โหลด :
แจ้งผลการประกวด อปท..pdf ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๕
สาร เนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565
ดาวน์โหลด :
สารวัน อปพร. ประจำปี 2565.jpg ( 0.71 MB ) ( ดาวน์โหลด 355 ครั้ง)
สารวัน อปพร. ประจำปี 2565.pdf ( 0.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 590 ครั้ง)
ประกาศมูลนิธิ อปพร.
ผลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี งบประมาณ 2564 ระดับประเทศจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15463 ครั้ง