กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ข้อมูล

กลุ่ม
ขอความร่วมมือในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก อปท.ดีเด่นประจำปี 2564
ดาวน์โหลด :
20210407165722743.pdf ( 1.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด :
แจ้งคัดเลือกจังหวัด.pdf ( 2.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 258 ครั้ง)


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20950 ครั้ง