กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ข้อมูล

กลุ่ม
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ดาวน์โหลด :
การคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น 2564
แบบสำรวจทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (OTOS)
ดาวน์โหลด :
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ดาวน์โหลด :
http://Vlt.disaster.go.th ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน
ดาวน์โหลด :
http://110.78.23.169/cbdrm/home/map ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20626 ครั้ง