กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

ระเบียบ

กลุ่ม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (อปพร)
ดาวน์โหลด :
ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ อปพร. พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓
ดาวน์โหลด :
http://122.155.1.145/in.fdt-7.258/ ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12698 ครั้ง