กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ส่วนกิจการอาสาสมัคร

กลุ่ม
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ศูนย์ ปภ เขต 1-18
การประกวด อปท.ดีเด่น ประจำปี 2565
หลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร. พ.ศ. 2564จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4053 ครั้ง