กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

การประกวด อปท. ดีเด่น ปี 2566

กลุ่ม
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2566จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2282 ครั้ง